Legislatívne podklady

obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope myprom.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je:

MyProm SK s.r.o.
so sídlom Gorkého 205/3 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 55434118,
DIČ: 2121989848,
zapísaná Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 169460/B
e-mail: info@myprom.sk.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci prijíma objednávky aj e-mailom na info@myprom.sk.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope MyProm SK s.r.o. sú konečné, vrátane všetkých daní a recyklačného poplatku. MyProm SK s.r.o. nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

Platba za tovar

MyProm SK s.r.o. akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi: v hotovosti (na osobný odber), na dobierku (prostredníctvom Packeta) alebo vopred prevodom na účet (na základe vystavenej faktúry).

Pri objednaní služieb (foto a video služby) a tovaru zhotoveného na zákazku (maturitné oznámenia, stužky s vyšívaním, poháre s gravírovaním, tričká s potlačou a pod.) je potrebné vopred uhradiť zálohu vo výške 50% ceny objednanej služby alebo tovaru. Údaje pre platbu zálohy dostane kupujúci v potvrdení objednávky. Záloha na služby (foto a video služby) je vratná v plnej výške v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy (potvrdenia objednávky). Záloha na tovar, ktorý bude zhotovený na zákazku, je po odsúhlasení grafického návrhu zo strany kupujúceho, nevratná (vzhľadom na nemožnosť odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní pri tovare, ktorý je zhotovený na zákazku).

Súčasťou objednávky e-shope MyProm SK s.r.o. je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu MyProm SK s.r.o. za objednaný tovar alebo služby.

Ceny dopravy

MyProm SK s.r.o. zasiela tovar spoločnosťou Packeta, cena poštovného je od 5 EUR.

Dodacia lehota

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že MyProm SK s.r.o. dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok MyProm SK s.r.o.

 1. Zodpovednosť za vady: Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí. Výnimky:

  • Použité tovary: nezodpovedáme za vady spôsobené použitím.
  • Zľavnené tovary: nezodpovedáme za vady, kvôli ktorým bola poskytnutá zľava.
 2. Záručné obdobia:

  • Nový tovar: 24 mesiacov.
  • Použitý tovar: 12 mesiacov.
  • Služby: 3 mesiace.
  • Pre podnikateľov: 24 mesiacov.
 3. Začiatok záručnej doby: Ak iný podnikateľ uvádza tovar do prevádzky, záručná doba začína dňom uvedenia do prevádzky.

 4. Záručný list: Vystavujeme na požiadavku. Na reklamáciu postačuje doklad o kúpe.

 5. Riešenie vady: Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady. Má tiež právo na výmenu tovaru alebo časti tovaru. V prípade vážnych vád má právo na zľavu alebo odstúpenie od zmluvy.

 6. Uplatnenie reklamácie: Uplatňuje sa na adrese sídla spoločnosti alebo v záručnom servise. Oprava musí byť vykonaná do 30 dní.

 7. Výmena tovaru: Pri výmene začína záručná doba plynúť znova.

 8. Vybavenie reklamácie: Po určení spôsobu vybavenia sa reklamácia vybaví do 30 dní. Po tejto lehote má kupujúci právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy.

 9. Odborné posúdenie: Ak je reklamácia zamietnutá po 12 mesiacoch od kúpy, môže byť tovar poslaný na odborné posúdenie. Ak odborné posúdenie potvrdí vadu, predávajúci uhradí všetky s tým spojené náklady.

 10. Potvrdenie o reklamácii: Pri uplatnení reklamácie vydávame potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, potvrdenie doručíme elektronicky.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade objednávky služieb (foto a video služby) môže kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho).

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (maturitné oznámenia, stužky s vyšívaním a poháre s gravírovaním, tričká s vlastným dizajnom a pod.),
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V Bratislave dne 1.9.2023
MyProm SK s.r.o.

Zásady spracovania osobných údajov

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost Maturita na míru s. r. o., IČ: 04543513, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416 (dále jen správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo e-mailem na info@myprom.cz

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě užívání webu správce (https://myprom.cz/). Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: 

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • název obchodní firmy fyzické osoby, 
 • bydliště,
 • adresa sídla nebo místa podnikání, 
 • fakturační a dodací adresa,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo, 
 • e-mail,
 • telefon,
 • platební údaje,
 • podpis,
 • síťové identifikátory, 
 • osobní údaje získané z cookies.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem (zejména poskytování služeb souvisejících s pořádáním eventů), plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit pomocí zaslání emailu na info@myprom.cz nebo pomocí odkazu uvedeného v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.). 

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na promlčecí lhůty stanovené v občanském zákoníku. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu zpracovává správce osobní údaje po dobu 10 let, nebo do doby, kdy je souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.) zpracovává správce po dobu 3 let od posledního prodeje, nebude-li proti tomuto zpracování do té doby podána námitka ze strany subjektu údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na info@myprom.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, ochranu oprávněných zájmů správce nebo splnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby – příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. 

Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé právního a daňového poradenství, spolupracovníci správce, poskytovatelé marketingových služeb (zejména WooCommerceGoogle Analytics a Facebook) a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat (např. finanční úřady). 

Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci členských států Evropské unie s výjimkou případů, kdy jsou pro zpracování využívány služby WooCommerce (poskytovatel řešení pro e-shopy), Facebook (marketingový retargeting, messenger a profily správce na sociální síti Facebook) a služby Google Analytics (analýza návštěvnosti webových stránek). Tito poskytovatelé sídlí v USA. Předávání těmto příjemcům je založeno na standardních smluvních doložkách.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 

i) další práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je možné podat správci písemně či na emailovou adresu: info@myprom.cz. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu a subjekt údajů proti takovému zpracování vznese námitku, správce osobní údaje v tomto rozsahu již dále nezpracovává.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům pracujícím s těmito osobními údaji prostřednictvím zařízení zabezpečených přihlašovacím jménem a heslem. Správce používá profesionální antivirovou ochranu a firewall, jež pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány v písemné formě, jsou uloženy v zabezpečených prostorách správce, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

Přestože správce zabezpečuje osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, není objektivně možné zcela zaručit jejich bezpečnost. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že činí vše proto, aby osobní údaje byly v bezpečí, a pravidelně kontroluje, zda nedošlo k porušení jejich zabezpečení.

Cookies

Správce na svých webových stránkách https://myprom.cz/ využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro zajištění funkčnosti webových stránek, pro marketing a pro analýzu návštěvnosti. S výjimkou nezbytných technických cookies, jsou cookies uloženy pouze po předchozím souhlasu ze strany subjektu údajů. Pokud subjekt údajů cookies odmítne, nebude správce sledovat o subjektu údajů žádné marketingové ani analytické informace. V prohlížeči se jen použije soubor cookie, prostřednictvím něhož se uloží informace, že se tyto údaje nemají sledovat.

Pro analýzu návštěvnosti správce používá službu Google Analytics. Pokud subjekt údajů nechce poskytovat data o používání webu službě Google Analytics, může použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Více informací o zpracování a využití dat lze nalézt ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu svého prohlížeče.

Správce na svých webových stránkách používá tzv. dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uloženy v zařízení jen do ukončení programu internetového prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat zařízení subjektů údajů v případě opakované návštěvy webových stránek a umožňují přizpůsobovat webové stránky zájmům subjektů údajů.

V následující tabulce naleznete, jaké druhy souboru cookies správce využívá:

Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

Popis

WooCommerce / tk_or

Analytická, marketingová

5 let

Tento soubor cookie je nastaven pluginem JetPack na stránkách používajících WooCommerce. Jedná se o „referral cookie“, která se používá k analýze chování uživatelů.

WooCommerce / tk_r3d

Analytická, marketingová

3 dny

Soubor cookie je nainstalován pomocí pluginu JetPack. Používá se pro interní měření aktivit uživatelů za účelem zlepšení uživatelského komfortu.

WooCommerce / tk_lr

Analytická, marketingová

1 rok

Tento soubor cookie je nastaven pluginem JetPack na stránkách používajících WooCommerce. Jedná se o „referral cookie“, která se používá k analýze chování uživatelů.

Facebook / _fbp, xs, fr, datr, c_user

Marketingová

Trvalá (3 měsíce)

Slouží pro účely marketingu a propojení se sociální sítí Facebook.

Google /
_ga,_gid, _gat, _gcl

Analytická, marketingová

Trvalá (max. 2 roky)

Slouží pro účely marketingu a analýzu návštěvnosti.

quform_session           

Technická

Dočasná

Zajištění funkčnosti kontaktního formuláře.

eu_cookies_bar

Technická

5 měsíců

Zajištění funkčnosti cookie lišty.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz. Případně má možnost požádat o soudní ochranu u příslušného soudu.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 22. 6. 2022.